Salon des Antiquaires

Le salon des antiquaires de Saint-Maur